Tudatosító kampányt indított a CEMO az iskolai kétnyelvűségért “Értékeljük – MAGYARUL – diákjainkat!” címmel

Marosvásárhely, 2019. március 11.

Mindamellett, hogy a romániai magyar diákoknak joguk van magyar nyelven tanulni, az iskolák gyakorlatában számos olyan jelenség létezik, amelyek nem követik az esélyegyenlőség elvét, ilyenek például a magyar elemis diákok ellenőrző könyvében rögzített román nyelvű értékelés, a vegyes tannyelvű iskolák folyosóin található egynyelvű szemléltető anyagok, faliújságok, továbbá az iskolai hirdetőtáblákra kifüggesztett egynyelvű (román) közérdekű tájékoztatás.
Kampányunkban arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy miközben a román kisdiákok saját anyanyelvükön megfogalmazott szóbeli minősítést kapnak, a magyar tanulók ellenőrzőjébe az esetek túlnyomó részében román nyelven megfogalmazott értékelés kerül. Ez a folyamat diszkriminatív, és az Oktatási Törvény előírásait figyelmen kívül hagyja, rombolja a magyar identitást, és hátrányos helyzetet teremt a magyar diákok számára.
Mivel a magyar kisiskolások nem ismerik a magyar nyelvű értékelést, tanulmányi eredményeiket román nyelven fogalmazzák meg, mindennaposak a „ma fébét kaptam rajzból, magyarból” stb. kifejezések. Ez a jelenség még olyan száz százalékban magyarok által lakott településeken is jelen van, ahol az iskolákban csak magyar gyerekek tanulnak, természetesen a vegyes tannyelvű iskolákban is hasonló a helyzet.
Szerencsére találkoztunk pozitív gyakorlattal, vannak olyan esetek, amikor a gyerekek ellenőrzőjébe magyar nyelvű értékelés kerül, sajnos ezek nagyon ritkák és véletlenszerűek.
A romániai iskolarendszerben az I—IV. osztályokban az értékelés nem jegyekkel, hanem minősítéssel történik. A 2001-ben született, 1-es számú Oktatási Törvény alapján a nemzeti kisebbségek nyelvein folyó oktatásban a szülőkkel történő kommunikáció az adott közösség nyelvén (is) zajlik, továbbá az iskolai szóbeli és írásbeli értékelés során (minősítés) a kisebbségek nyelvét (is) lehet használni, 45-ös cikkely, 14, 15-ös pontok. Az említett törvénycikkelyek román nyelven: (14) În învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, în comunicarea internă şi în comunicarea cu părinţii elevilor şi ai preşcolarilor se poate folosi şi limba de predare. (15) În învăţământul primar cu predare în limbile minorităţilor naţionale, calificativele se comunică în scris şi oral şi în limba de predare.
Szeretnénk felhívni minden érintett, szülő, diák, pedagógus figyelmét arra, hogy a magyar minősítések használata – a jelenleg elterjedt gyakorlattal ellentétben – nem törvénytelen, ezt a fent idézett törvénycikkely bizonyítja.
Kérje gyerekének tanítóját-tanítónőjét, hogy a gyerek ellenőrzőjébe magyarul megfogalmazott értékelések kerüljenek be!